Strefa przewoźnika Strefa klienta

Klauzula obowiązku informacyjnego

1. Spedimex Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu 15A, 95-010 Stryków, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS: 0000110889, NIP:  728-00-19-486, REGON: 470785296, działając zgodnie z art. 13 ust.  1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „RODO” informuje, iż  jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: 42 61 64 100, adresem e-mail: spedimex@spedimex.pl lub pisemnie za pośrednictwem danych teleadresowych Spedimex Sp. z o.o.

3. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych,
z  którym kontakt jest możliwy na pośrednictwem adresu e-mail: iod@spedimex.pl

4. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a) jeżeli Pani/Pan jest osobą fizyczną, działającą we własnym imieniu (w tym również jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą):

 • umożliwienia realizacji czynności, związanych ze złożeniem i realizacją zamówienia/zawarcia umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, przez cały okres realizacji zamówienia/zawartej umowy;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z zamówieniem lub zawartą umową – dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art.  6  ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa, dotyczącymi przedawnienia roszczeń;
 • realizacji ciążących na Administratorze obowiązków, wynikających przede wszystkim z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), przez okres przewidziany przepisami prawa.
 • prowadzenia marketingu produktów i usług własnych – dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, Administrator potrzebuje dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji w celu prowadzenia działań marketingowych; dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

b) jeżeli Pani/Pan jest osobą fizyczną, działającą w imieniu firmy (osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej):

 • realizacji umowy, której stroną jest firma, którą Pani/Pan reprezentuje, a więc dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jako strony umowy zawieranej z firmą, którą Pani/Pan reprezentuje (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z zamówieniem lub zawartą umową – dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art.  6  ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń.
 • prowadzenia marketingu produktów i usług własnych – dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, Administrator potrzebuje dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji w celu prowadzenia działań marketingowych; dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

c) jeżeli Pani/Pan jest pracownikiem Przewoźnika lub osób, współpracujących z Przewoźnikiem w  związku z działaniami, mającymi na celu zawarcie i realizację zamówienia/umowy pomiędzy Przewoźnikiem, a Administratorem:

 • kontaktu w sprawie zawarcia i realizacji zamówienia/umowy – dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prze okres realizacji zamówienia/trwania umowy;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z zamówieniem lub zawartą umową – dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art.  6  ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń;
 • realizacji ciążących na Administratorze obowiązków, wynikających przede wszystkim z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), przez okres przewidziany przepisami prawa.
 • prowadzenia marketingu produktów i usług własnych – dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, Administrator potrzebuje dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji w celu prowadzenia działań marketingowych; dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione Administratorowi przez Przewoźnika, z którym łączy Panią/Pana umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko, miejsce zatrudnienia.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym usługi hostingowe – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, a także organy publiczne uprawnione do dostępu do tych danych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Posiada Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji poszczególnych celów, realizowanych przez Administratora.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowej.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzanie w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w  tym profilowania.

 

 

 

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania, łączenia z innymi danymi posiadanymi przez Administratora oraz zmiany ustawień plików cookies, a także ich usuwania z przeglądarki internetowej, znajdują się w Polityce prywatności.

Akceptuję