Wokół wspólnych
celów i wartości

Jesteśmy świadomi, że do budowania przewagi konkurencyjnej niezbędna jest wiedza, umiejętności i zaangażowanie całego zespołu. Dzięki ciągłemu doskonaleniu i podnoszeniu kompetencji osiągamy najlepsze rezultaty, tworząc zarazem zespół ludzi z pasją i ambicjami.

Nieustannie się rozwijamy. Pracuje z nami blisko 900 wykwalifikowanych pracowników, specjalistów w zakresie:

 

 

  • Profesjonalnej obsługi klienta
  • Spedycji krajowej i międzynarodowej
  • Logistyki
  • Zarządzania zasobami ludzkimi
  • Sprzedaży i marketingu
  • Informatyki i wdrożeń
  • Kontrolingu
  • Finansów oraz księgowości
  • Obsługi technicznej procesów logistycznych

 

Nasze bieżące zapotrzebowanie na specjalistów różnych dziedzin można znaleźć w sekcji Aktualne ogłoszenia. Jeśli Twoje kwalifikacje i zainteresowania odpowiadają wymienionym tam potrzebom, zachęcamy do przesyłania swoich aplikacji.

Wskazówki dotyczące poprawności dokumentów zgłoszeniowych oraz samego procesu rekrutacji można znaleźć w sekcji Informacje dla kandydatów.

 

Proces rekrutacji

 

Informacje dla kandydatów

Dziękujemy wszystkim osobom składającym swoje aplikacje. Jednocześnie pragniemy w paru słowach przybliżyć w jaki sposób odbywa się proces rekrutacji oraz wyjaśnić, dlaczego nie kontaktujemy się ze wszystkimi kandydatami.

 

Wymagania zawarte w ogłoszeniu

W każdym publikowanym ogłoszeniu staramy się zamieścić wszystkie najistotniejsze informacje dotyczące zakresu obowiązków oraz wymagań, jakie powinien spełniać kandydat na danym stanowisku. Oczekiwania względem aplikantów odzwierciedlają zakres kompetencji, jakie powinna posiadać dana osoba, aby mogła w pełni wykonywać powierzone jej zadania. Nie wyolbrzymiamy naszych wymagań. To oznacza, że jeśli na danym stanowisku nie występują sytuacje, podczas których pracownik musiałby komunikować się w języku obcym, nie oczekujemy takiej umiejętności od kandydatów.

W odpowiedzi na nasze ogłoszenia otrzymujemy bardzo dużo aplikacji. Często zdarza się, że ubiegający się o pracę nie spełniają wymogów niezbędnych do objęcia danego stanowiska. Przykładowo, jeżeli szukamy agenta celnego, warunkiem koniecznym jest posiadanie stosownych uprawnień, jeśli magazyniera, który ma być operatorem wózków widłowych – uprawnień do obsługi tego typu wózków. To dlatego oferty kandydatów nie posiadających wymaganych uprawnień, nie są uwzględniani w następnym etapie rekrutacji.

 

Nasze lokalizacje

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy mamy coraz więcej oddziałów na terenie kraju. Zdarza się, że kandydaci omyłkowo aplikują do innej lokalizacji, niż zostało to zawarte w ogłoszeniu.

 

Jeśli aplikacja składana jest do innego miasta z myślą o zmianie miejsca zamieszkania, to prosimy o zawarcie takiej informacji w swoich dokumentach. Dzięki temu oferta zostanie uwzględniona w dalszym procesie rekrutacji.

Kandydatowi, który został przez nas zaproszony na rozmowę rekrutacyjną zawsze przekazujemy informację zwrotną odnośnie procesu rekrutacji. Bez względu na to czy przeszedł do następnego etapu czy też nie.  

 

Proces rekrutacji

Oferty dostarczane drogą mailową, pocztową bądź osobiście trafiają do działu odpowiedzialnego za rekrutację pracowników. Tam rozpatrywane są pod kątem spełniania podstawowych kryteriów zawartych w ogłoszeniu.

 

Następnie kandydaci, których oferty przejdą przez pierwszą selekcję zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną. Taką rozmowę najczęściej przeprowadza pracownik działu rekrutacji. Podczas spotkania chcemy przede wszystkim lepiej poznać kandydata oraz doprecyzować informacje zawarte w CV. Pytamy też o oczekiwania względem nowego pracodawcy

Ostatni etap to spotkanie z bezpośrednim przełożonym, który zwykle rozmawia na temat specyfiki pracy, zapoznaje kandydata szczegółowo z zakresem zadań na wakującym stanowisku. Po tym etapie informujemy o wynikach rekrutacji i zapraszamy wybraną osobę do firmy, celem dopełnienia niezbędnych formalności.

 

W ciągu pierwszych dni w pracy przełożony i współpracownicy starają się zapoznać nową osobę z najważniejszymi zagadnieniami merytorycznymi, istotnymi na danym stanowisku. Pomagają jej także poznać strukturę i kulturę organizacyjną firmy.

Zapraszamy do zapoznania się  z aktualnymi ofertami pracy.

 

 

 

1. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż administratorem Państwa danych osobowych jest Spedimex Sp. z o.o. z siedzibą w Strykowie, Sosnowiec 15a, kod pocztowy 95-010, adres e-mail: rodo@spedimex.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@spedimex.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

2. Podane przez Państwa dane będą wykorzystane w celu obsługi przesłanego zapytania. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi). Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony cel realizowany przez administratora danych, co oznacza, że bez wykorzystania Państwa danych nie byłaby możliwa odpowiedź na przesłane zapytanie.

3. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spedimex, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, w zakresie niezbędnym do do zarządzania stronami internetowymi i w sprawach technicznych, w celu wykonania umów oraz udzielenia odpowiedzi na zapytania.

4.Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami lub reklamacjami itp. do 10 lat, inna korespondencja – 1 rok od daty zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja).

5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

- przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że korespondencja dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

- przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

- podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana.

W ramach prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi) nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje. Dane osobowe nie są profilowane.

Poznaj Spedimex

Spedimex to polski operator logistyczny, dostawca rozwiązań w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw. Od 1993 roku z powodzeniem realizujemy projekty dla dużych międzynarodowych marek, jak i małych oraz średnich przedsiębiorstw.

Znajdź najbliższy oddział

Proszę podać swój kod pocztowy

Śledzenie przesyłki Zlecenia on-line Druk zlecenia Opłata drogowa Opłata paliwowa