Strefa przewoźnika Strefa klienta

Polityka Prywatności
Spedimex Sp. z o.o.


Spedimex Sp. z o.o. oraz ID Logistics Sp. z o.o. przywiązują ogromną wagę do przejrzystości działania i szanują podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności. Zapewnienie poufności Państwa danych jest dla nas bardzo ważne. Dokładamy wszelkich starań, by przyjęte zabezpieczenia i zasady wykorzystania informacji zgromadzonych w naszych bazach danych gwarantowały poufność i bezpieczeństwo.

Niniejsza Polityka Prywatności Spedimex Sp. z o.o. ma na celu objaśnienie, jak postępujemy z informacjami dotyczącymi Państwa. Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszej Polityce mają następujące znaczenie:

 • dane osobowe – w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować; 
 • przetwarzanie – w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Administrator – w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO oznacza Administratora danych, a więc podmiot samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli chcą Państwo poznać szczegóły pozyskiwania i wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, zachęcamy do zapoznania się z niniejszym dokumentem Polityki Prywatności. 

 • Jakie dane możemy przetwarzać?

  Zakres Państwa danych osobowych, jaki będziemy przetwarzać, może być różny w zależności od usługi, z jakiej Państwo korzystają. Państwa dane osobowe możemy pozyskać w następujący sposób: 

  Podczas wypełniania formularza kontaktowego, wysłania zapytania o ofertę, a także wypełnienia formularza dotyczącego ofert skierowanych bezpośrednio dla przewoźników (strefa przewoźnika).

  Ponadto w przypadku aplikowania na aktualnie zamieszczone oferty pracy oraz praktyk i staży poprosimy Państwa o podanie swoich podstawowych danych kontaktowych oraz załączenia dokumentów aplikacyjnych.

  W Strefie Klienta udostępniamy Państwu m.in. możliwość śledzenia i nadawania przesyłek oraz składania reklamacji. Automatycznie, podczas korzystania przez Państwa z serwisu Administratora: 

  Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej i korzystania z naszego serwisu, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa wizyty i aktywności, w szczególności Państwa adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

  Więcej informacji, w części poświęconej plikom cookies (zob. Polityka Cookies Spedimex Sp. z o.o.).

 • Cele przetwarzania danych osobowych
  § 1. Administrator 

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), informujemy, iż Administratorami danych są Spedimex Sp. z o.o. z siedzibą w Strykowie, Sosnowiec 15A, kod pocztowy 95-010 oraz ID Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-203), al. Roździeńskiego 91. 

  Pozyskując Państwa dane, Administratorzy za każdym razem poinformują dokładnie w klauzuli informacyjnej o swojej tożsamości.

  § 2. Jakie dane pozyskujemy i jak je wykorzystujemy? 

  Za każdym razem, gdy Administratorzy będą prosić o podanie jakichkolwiek danych osobowych, poinformują Państwa dokładnie o warunkach ich przetwarzania.
  Dotyczące Państwa dane, Administratorzy może zbierać za pomocą formularzy zamieszczonych w serwisie. Państwa dane osobowe Administratorzy mogą również uzyskać, jeżeli napiszą Państwo lub zadzwonią do niego wykorzystując dane kontaktowe podane na stronie internetowej.

  Państwa dane mogą być wykorzystywane przez Administratorów między innymi w następujących celach:

  • w związku ze świadczeniem usług przez Administratorów, tj. w celu podjęcia działań dążących do zawarcia umowy w związku z Państwa żądaniem, w tym w celu przygotowania dedykowanej dla Państwa oferty, a w przypadku zawarcia umowy pomiędzy Państwem, a jednym z Administratorów również w celu realizacji zawartej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, do czasu całkowitej realizacji przedmiotu umowy lub do czasu jej rozwiązania lub wygaśnięcia; 
  • kontaktowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratorów, którym jest sformułowanie odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie;
  • marketingowych, podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratorów – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - marketing usług własnych, budowanie pozytywnego wizerunku Administratora oraz nawiązanie nowych kontaktów handlowych;
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi wyniknąć w związku z  korzystaniem przez Państwa z usług świadczonych przez Administratorów. W takim przypadku Państwa dane będą wykorzystywane w oparciu o konieczność realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratorów w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • realizacji procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uprawnienie do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu Pracy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a w pozostałym zakresie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być odwołana (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Dane mogą być również przetwarzane dla celu ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami, związanymi z realizacją procesu rekrutacyjnego – na podstawie art.  6  ust. 1 lit. f) RODO;
  • zawarcia i realizacji umowy na odbycie praktyk i staży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  § 3. Kto może mieć dostęp do Państwa danych?

  Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, w zakresie niezbędnym do realizacji powyżej wskazanych celów ich przetwarzania. Są to podmioty współpracujące z Administratorami, tj. kancelarie prawne, podatkowe, podmioty świadczące usługi windykacyjne oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie odrębnie zawartych umów powierzenia (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT).

  Państwa dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do dostępu do nich zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. policja, prokuratora, sądy). 

  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwo trzecie), ani organizacjom międzynarodowym, chyba że wyraźnie wyrażą na to Państwo zgodę lub gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. 

  § 4. Inne informacje

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy z jednym z Administratorów lub może być wymagane przepisami prawa – wszystko w zależności od usługi oraz zakresu świadczenia, jakie udziela Państwu jeden z Administratorów. Administratorzy każdorazowo poinformują Państwa w odpowiedniej klauzuli informacyjnej o dobrowolności lub konieczności ujawnienia Administratorowi danych osobowych.

  Państwa dane osobowe, jako Klienta Administratorów nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym nie będą poddawane profilowaniu. 

 • Prawa osoby, której dane dotyczą

  W związku z przetwarzaniem Państwa danych przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych;
  • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli:
   • Państwa dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratorów;

   • wycofają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych i Administratorów nie ma innej podstawy prawnej, aby przetwarzać te dane osobowe;

   • zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i po stronie Administratorów nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, pomimo sprzeciwu, bądź zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego;

   • Państwa dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;

   • Państwa dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych dziecku;

  Prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych przetwarzanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa lub danych przetwarzanych w celu ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń.

  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli:
   • zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający Administratorom sprawdzić prawidłowość tych danych;

   • Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo, aby zostały usunięte przez Administratorów;

   • Państwa dane nie są nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

   • wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy istniejące po stronie Administratorów prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy Państwa sprzeciwu;

  • prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratorów, a sprzeciw jest uzasadniony przez Państwa szczególną sytuacją.
  Mają Państwo również prawo do wycofania wyrażonych zgód, na podstawie których przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz zgód na wykorzystanie Państwa adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu prowadzenia działań marketingowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakie wykonano przed wycofaniem zgody.

  Informujemy, że mają Państwo prawo do wniesienia skargi, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 • Serwisy społecznościowe

  Na naszej stronie internetowej są wykorzystywane wtyczki oraz inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez portal społecznościowy Facebook (Meta) i Linkedin Corp. W związku z brzmieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 lipca 2019 r. (sygn. C-40/17) informujemy, że Współadministratorem danych osobowych osób korzystających z wtyczki Facebook (Meta), zamieszczonej w serwisie www.spedimex.pl jest Meta Platforms, Inc. z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia, oraz Linkedin Corp. Z siedzibą pod adresem Wilton Pl, Dublin, Irlandia,

  Dodatkowo, prowadzimy w ramach portali społecznościowych Facebook i Linkedin, profile: „Spedimex Sp. z o.o" oraz „ID Logistics Polska S.A.".

  W związku z brzmieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 5 czerwca 2018 r. (sygn. C-210/16) informujemy, że Współadministratorem danych osobowych użytkowników fanpage’y i stron Spedimex w mediach społecznościowych jest Facebook (Meta).

  Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie ich przez Facebook (Meta) i Linkedin Corp, a także prawa i ustawienia dotyczące prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebook (Meta), Linkedin Corp: https://www.facebook.com/policy.php, https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

  W ramach współpracy z Facebook (Meta) i Linkedin Corp. częściowo pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od użytkowników Serwisu, częściowo zaś z profili użytkowników w portalu społecznościowym Facebook (Meta).

  • W zakresie, w jakim pozyskujemy dane bezpośrednio od użytkowników, podanie danych osobowych jest zupełnie dobrowolne, a brak ich podania nie wywołuje żadnych skutków dla użytkownika. Użytkownik może korzystać z Serwisu nie podając żadnych danych osobowych i pozostając przez cały czas anonimowym (w sytuacji, gdy użytkownik tylko przegląda Serwis, nie podejmując interakcji z wtyczką Facebook (Meta) i Linkedin Corp.

  • W zakresie, w jakim pozyskujemy dane użytkowników z profili użytkowników w portalu społecznościowym Facebook, ujawnieniu będą podlegały dane o użytkownikach w formie anonimowych zestawień statystycznych, przygotowywanych przez Facebook (Meta) i Linkedin Corp.

  W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się zarówno z Spedimex, jak i Face­book (Meta), Linkedin Corp. Z uwagi na fakt, iż w ramach współpracy z Facebook (Meta) i Linkedin Corp. dochodzi do współadministrowania danymi oso­bowymi, użytkownik ma prawo do uzyskania wyciągu z ustaleń poczynionych przez Facebook (Meta), Linkedin Corp. i Spedimex, jako operatora Serwisu, w zakresie prowadzonego współadministrowania.

 • Bezpieczeństwo danych osobowych

  Zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

  Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe. Komunikacja między Państwa komputerem, a naszym serwerem, gdy zbieramy Państwa dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

 • Masz pytania? Skontaktuj się z nami

  Jeżeli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Administratorów, prosimy o kontakt:

  Inspektor Ochrony Danych
  Spedimex Sp. z o.o.
  Sosnowiec 15A 
  95-010 Stryków

  Inspektor Ochrony Danych
  ID Logistics
  al. Roździeńskiego 91
  40-203 Katowice

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania, łączenia z innymi danymi posiadanymi przez Administratora oraz zmiany ustawień plików cookies, a także ich usuwania z przeglądarki internetowej, znajdują się w Polityce prywatności.

Akceptuję