Strefa przewoźnika Strefa klienta

Opłata paliwowa

Stosowanie korekty paliwowej wynika ze znacznych wahań cen rynkowych paliw, które stanowią podstawowy składnik kosztów świadczenia usług przewozowych. Przyjęta formuła obliczania Opłaty Paliwowej pozwala na uniknięcie częstych zmian w cenniku Spedimex Sp. z o.o.

Sposób naliczania Opłaty Paliwowej bazuje na zmianach średnich cen oleju napędowego publikowanych przez PKN ORLEN. Ceną bazową oleju napędowego przyjętą do rozliczania usług transportowych jest średnia cena hurtowa 1 m³, która w styczniu 2010 wyniosła 2881 PLN/m³.

Automatyczna korekta cen świadczonych usług następuje w przypadku zmiany średniej miesięcznej ceny oleju napędowego w stosunku do ceny bazowej*.

Współczynnik opłaty paliwowej

Miesiąc
Cena PLN 1m³ ON*
% wzrost ceny ON
% udział paliwa w kosztach transportu
% wysokość korekty paliwowej
Styczeń 2021
3 529
22,49%
30%
6,75%
Luty 2021
3 683
27,85%
30%
8,35%
Marzec 2021
3 842
33,36%
30%
10,01%
Kwiecień 2021
4 014
39,34%
30%
11,80%
Maj  2021
3 990
38,48%
30%
11,54%
Czerwiec 2021
4 071
41,32%
30%
12,40%
Lipiec 2021
4 198
45,71%
30%
13,71%
Sierpień 2021
4 284
48,68%
30%
14,60%
Wrzesień 2021
4 249
47,47%
30%
14,24%
Październik 2021
4 415
53,23%
30%
15,97%
Listopad 2021
4 895
69,92%
30%
20,98%
Grudzień 2021
4 916
70,64%
30%
21,19%
Styczeń 2022
4 677
62,33%
30%
18,70%
*Poziom wskaźnika wynika z udziału kosztów paliwa i może ulec zmianie wraz ze zmianą struktury kosztów. Minimalna wartość wskaźnika nie może być niższa niż 2,78%. Spedimex zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu naliczania Opłaty Paliwowej.

Opłata drogowa

Obowiązek poboru opłaty drogowej nakłada na wszystkie kraje członkowskie Dyrektywa nr 2006/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dn. 17 maja 2006 r.

W Polsce jej pobór reguluje Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. 2011 nr 80, poz. 433). Z dniem 1 lipca 2011 wprowadzony został elektroniczny pobór opłat tzw. e-myto, związane z użytkowaniem infrastruktury drogowej przez pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t. Opłata o charakterze publicznoprawnym jest pobierana na wybranych drogach krajowych i ich odcinkach.

Wprowadzenie wymienionych opłat administracyjnych ma bezpośredni wpływ na wzrost kosztów działalności wszystkich przewoźników w Polsce. W związku z powyższym, od dnia
1 lipca 2011 r. do podstawowej stawki usług transportowych będzie doliczana Opłata Drogowa.
Opłata Drogowa została skalkulowana na podstawie ponoszonych kosztów, związanych z poborem opłaty elektronicznej oraz opłat za przejazd autostradami koncesjonowanymi.
Jej wysokość będzie aktualizowana wraz z włączaniem kolejnych odcinków dróg krajowych i autostrad podlegających obowiązkowi poboru opłat.
Wysokość opłaty została ujęta jako procent, doliczany do stawki bazowej za fracht.

Rodzaj usługi

Dystrybucja krajowa-przesyłki drobnicowe

Wysokość opłaty

7,88%


W przypadku krajowych i międzynarodowych przewozów całopojazdowych (FTL) oraz częściowych (LTL), koszty e-myta będą wkalkulowane w wartość stawek frachtowych. Ich wysokość będzie uzależniona od faktycznie przejechanych kilometrów po odcinkach dróg wyznaczonych do poboru e-myta oraz autostrad koncesjonowanych i dróg szybkiego ruchu.

Spedimex zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu naliczania Opłaty Drogowej i aktualizowania jej wysokości wraz z rozbudową sieci dróg objętych opłatą.

Druk zlecenia

Ogólne Warunki Świadczenia Usług

Kontakt

Szukasz informacji o zleceniu?
Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania, łączenia z innymi danymi posiadanymi przez Administratora oraz zmiany ustawień plików cookies, a także ich usuwania z przeglądarki internetowej, znajdują się w Polityce prywatności.

Akceptuję