Strefa przewoźnika Strefa klienta

Opłata paliwowa

Stosowanie korekty paliwowej wynika ze znacznych wahań cen rynkowych paliw, które stanowią podstawowy składnik kosztów świadczenia usług przewozowych. Przyjęta formuła obliczania Opłaty Paliwowej pozwala na uniknięcie częstych zmian w cenniku Spedimex Sp. z o.o.

W związku ze znaczącymi wahaniami cen rynkowych paliw, począwszy od 14 marca 2022r., zmianie ulegnie częstotliwość aktualizowania Opłaty Paliwowej dla usług transportowych świadczonych przez Spedimex Sp. z o.o. Dotychczas Opłata Paliwowa była korygowana w cyklu miesięcznym, od najbliższego tygodnia będzie aktualizowana w cyklu tygodniowym, w każdy poniedziałek.
Formuła naliczania ww. opłaty pozostaje niezmienna.

Konieczność częstszego aktualizowania opłaty podyktowana jest czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od Spedimex. Wpływ na wahania cen rynkowych paliw ma eskalacja konfliktu na Ukrainie i rosnące ceny ropy naftowej na rynkach światowych.
Po ustabilizowaniu cen paliw, aktualizacja powróci do standardowego cyklu miesięcznego.

 

Sposób naliczania Opłaty Paliwowej bazuje na zmianach średnich cen oleju napędowego publikowanych przez PKN ORLEN. Ceną bazową oleju napędowego przyjętą do rozliczania usług transportowych jest średnia cena hurtowa 1 m³, która w styczniu 2010 wyniosła 2881 PLN/m³.

Automatyczna korekta cen świadczonych usług następuje w przypadku zmiany średniej miesięcznej ceny oleju napędowego w stosunku do ceny bazowej*.

Współczynnik opłaty paliwowej

Miesiąc
Tydzień
Cena PLN 1m³ ON*
% wzrost ceny ON
% udział paliwa w kosztach transportu
% wysokość korekty paliwowej
Styczeń 2023
t1
6 486,50
125,15%
30%
37,54%
Styczeń 2023
t2
6 079,67
111,03%
30%
33,31%
Styczeń 2023
t3
6 041,00
109,68%
30%
32,91%
Styczeń 2023
t4
6 172,00
114,23%
30%
34,27%
Styczeń 2023
t5
6 215,60
115,74%
30%
34,72%
Luty 2023
t6
5 962,20
106,95%
30%
32,08%
Luty 2023
t7
5 822,40
102,10%
30%
30,63%
Luty 2023
t8
5 853,80
103,19%
30%
30,96%
Luty 2023
t9
5 717,40
98,45%
30%
29,54%
Marzec 2023
t10
5 757,60
99,85%
30%
29,95%
Marzec 2023
t11
5 683,40
97,27%
30%
29,18%
Marzec 2023
t12
5 430,20
88,48%
30%
26,54%
*Poziom wskaźnika wynika z udziału kosztów paliwa i może ulec zmianie wraz ze zmianą struktury kosztów. Minimalna wartość wskaźnika nie może być niższa niż 2,78%. Spedimex zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu naliczania Opłaty Paliwowej.

Opłata drogowa

Obowiązek poboru opłaty drogowej nakłada na wszystkie kraje członkowskie Dyrektywa nr 2006/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dn. 17 maja 2006 r.

W Polsce jej pobór reguluje Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. 2011 nr 80, poz. 433). Z dniem 1 lipca 2011 wprowadzony został elektroniczny pobór opłat tzw. e-myto, związane z użytkowaniem infrastruktury drogowej przez pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t. Opłata o charakterze publicznoprawnym jest pobierana na wybranych drogach krajowych i ich odcinkach.

Wprowadzenie wymienionych opłat administracyjnych ma bezpośredni wpływ na wzrost kosztów działalności wszystkich przewoźników w Polsce. W związku z powyższym, od dnia
1 lipca 2011 r. do podstawowej stawki usług transportowych będzie doliczana Opłata Drogowa.
Opłata Drogowa została skalkulowana na podstawie ponoszonych kosztów, związanych z poborem opłaty elektronicznej oraz opłat za przejazd autostradami koncesjonowanymi.
Jej wysokość będzie aktualizowana wraz z włączaniem kolejnych odcinków dróg krajowych i autostrad podlegających obowiązkowi poboru opłat.
Wysokość opłaty została ujęta jako procent, doliczany do stawki bazowej za fracht.

Rodzaj usługi

Dystrybucja krajowa-przesyłki drobnicowe (od 02.2023)

Wysokość opłaty

9,03%


W przypadku krajowych i międzynarodowych przewozów całopojazdowych (FTL) oraz częściowych (LTL), koszty e-myta będą wkalkulowane w wartość stawek frachtowych. Ich wysokość będzie uzależniona od faktycznie przejechanych kilometrów po odcinkach dróg wyznaczonych do poboru e-myta oraz autostrad koncesjonowanych i dróg szybkiego ruchu.

Spedimex zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu naliczania Opłaty Drogowej i aktualizowania jej wysokości wraz z rozbudową sieci dróg objętych opłatą.

Druk zlecenia

Ogólne Warunki Świadczenia Usług

Kontakt

Szukasz informacji o zleceniu?
Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania, łączenia z innymi danymi posiadanymi przez Administratora oraz zmiany ustawień plików cookies, a także ich usuwania z przeglądarki internetowej, znajdują się w Polityce prywatności.

Akceptuję