Strefa przewoźnika Strefa klienta

Klauzula obowiązku informacyjnego

 

1. Spedimex Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu 15A, 95-010 Stryków, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS: 0000110889, NIP:  728-00-19-486, REGON: 470785296, działając zgodnie z art. 13 ust.  1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „RODO” informuje, iż  jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: 42 61 64 100, adresem e-mail: spedimex@spedimex.pl lub pisemnie za pośrednictwem danych teleadresowych Spedimex Sp. z o.o.

3. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy na pośrednictwem adresu e-mail: iod@spedimex.pl

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uprawnienie do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu Pracy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a  w  pozostałym zakresie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być odwołana (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane mogą być również przetwarzane dla celu ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami, związanymi z realizacją procesu rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia procesu rekrutacyjnego – maksymalnie 3 miesiące, licząc od dnia jego zakończenia, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w  zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie aplikacji do celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 12 miesięcy.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym usługi rekrutacyjne – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych; serwisy internetowe, za pośrednictwem których Administrator publikuje ogłoszenia o pracę, a także organy publiczne uprawnione do dostępu do tych danych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8. Posiada Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

9. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w  art.  221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U.2019.1040 z  późn. zm.) spowoduje, iż otrzymane od Pani/Pana dokumenty aplikacyjne nie będą przez Administratora rozpatrywane.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowej.

12. Administrator nie stosuje żadnych zautomatyzowanych procesów, w tym profilowania.

 

KLAUZULA ZGODY

W przypadku, gdy chce Pani/Pan, aby dokumenty aplikacyjne były wykorzystywane przez Administratora w  przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spedimex Sp. z o.o. w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Mam świadomość, że zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana”.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania, łączenia z innymi danymi posiadanymi przez Administratora oraz zmiany ustawień plików cookies, a także ich usuwania z przeglądarki internetowej, znajdują się w Polityce prywatności.

Akceptuję